Journal of Postgraduate Medicine
 Open access journal indexed with Index Medicus & ISI's SCI  
Users online: 6500  
Home | Subscribe | Feedback | Login 
About Latest Articles Back-Issues Articlesmenu-bullet Search Instructions Online Submission Subscribe Etcetera Contact
 
Read this article

 


    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Insomnia and risk of nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis

Wijarnpreecha K, Thongprayoon C, Panjawatanan P, Ungprasert P

Year : 2017| Volume: 63| Issue : 4 | Page no: 226-231

   This article has been cited by
 
1 Non-alcoholic fatty liver disease, sleep behaviors, and incident type 2 diabetes
Haojie Zhang, Yuying Wang, Chi Chen, Bin Wang, Jie Chen, Xiao Tan, Fangzhen Xia, Jihui Zhang, Yingli Lu, Ningjian Wang
Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Sleep Factors in Relation to Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Middle-Aged and Elderly Chinese
Jialu Yang, Shiyun Luo, Rui Li, Jingmeng Ju, Zhuoyu Zhang, Jichuan Shen, Minying Sun, Jiahua Fan, Min Xia, Wei Zhu, Yan Liu
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Investigating the Association Between Seven Sleep Traits and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Observational and Mendelian Randomization Study
Hong Fan, Zhenqiu Liu, Xin Zhang, Huangbo Yuan, Xiaolan Zhao, Renjia Zhao, Tingting Shi, Sheng Wu, Yiyun Xu, Chen Suo, Xingdong Chen, Tiejun Zhang
Frontiers in Genetics. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Sagittaria trifolia tuber: bioconstituents, processing, products, and health benefits
Yang Zhang, Guihong Yang, Xinyu Wang, Gaoyang Ni, Zhumei Cui, Zhaowei Yan
Journal of the Science of Food and Agriculture. 2021; 101(8): 3085
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Cerebrovascular alterations in NAFLD: Is it increasing our risk of Alzheimer's disease?
Anna Hadjihambi
Analytical Biochemistry. 2021; : 114387
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 The overlooked vital sign: the importance of measuring sleep in drug development studies
Marie McCarthy, Patricia Murphy, Russell Rosenberg, Colin Orford
Drug Discovery Today. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Insomnia affects the levels of plasma bilirubin and protein metabolism: an observational study and GWGEIS in UK Biobank cohort
Xiaomeng Chu, Li Liu, Jing Ye, Yan Wen, Ping Li, Bolun Cheng, Shiqiang Cheng, Lu Zhang, Xin Qi, Mei Ma, Chujun Liang, Om Prakash Kafle, Cuiyan Wu, Sen Wang, Xi Wang, Yujie Ning, Feng Zhang
Sleep Medicine. 2021; 85: 184
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Online since 12th February '04
2004 - Journal of Postgraduate Medicine
Official Publication of the Staff Society of the Seth GS Medical College and KEM Hospital, Mumbai, India
Published by Wolters Kluwer - Medknow